İthalat ve İhracat Terimleri
Anti Damping: Ülke içindeki üreticilerin ürün satış maliyetlerini, rekabet avantajını korumak amacıyla yurt dışı daha ucuza üreten satıcılara uyguladığı vergi ve kısıtlamalardır. İthalat ürünlerine uygulanır.AQAP Belgesi: Milli Savunma Bakanlığı'nın verdiği Endüstriyel Kalite Güvence Seviye Belgesi’ni ifade eder.Bağlayıcı Tarife Bilgisi (BTB):

BTB, eşyanın Türk Gümrük Tarife Listesinde tanımlanmasıyla alakalı, kişinin yazılı isteği akabinde Gümrükler Genel Müdürlüğü veya yetkilendirilmiş Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerinin oluşturduğu idari kararlardır.CE İşareti: 


Bir ürünün, Avrupa Topluluğu tarafından oluşturulan; benzer nitelikleri baz alınarak gruplandırılmış ürün gruplarının, uyması gereken tüketicinin korunması şartlarını, emniyet, sağlık, çevre ve  oluşturan bağlayıcı mevzuata uygunluğunu gösteren işareti ifade eder.

Damping: 


Bir malın ülkeye ihraç fiyatının, ülkede üretilen benzer malın olması gereken değerinin altında olmasını ifade eder. İndirim olarak algılayabiliriz.
Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB)

İhraç amacıyla planlanan malların üretiminde kullanılacak bileşenlerinin gümrük muafiyetli ithalatına yada yurt içi alımlara imkan sağlayan T.C. Ekonomi Bakanlığı’nca düzenlenen bir belgedir.E İşareti: Tekerlekli Araçların, Araçlara Takılan veya Araçlarda Kullanılan Aksam ve Parçaların Müşterek Teknik Talimatlarının Kabulü ve Verilen Onayların Taraflarca Tanınması Koşullarına Ait Sözleşme çerçevesinde temin edilen ve otomotiv mamüllerinin belirli mevzuatına uygunluğunu gösteren işareti ifade eder.e İşareti: Otomotiv mamüllerinin alakalı Avrupa Topluluğu yönetmeliğine uygunluğunu gösteren işareti ifade eder.

Gümrük Tarifesi:

Geniş kapsamda dış ekonomi politikasının, dar kapsamda ise dış ticaret politikasının en eski ve en fazla uygulanan kısmıdır. Gümrük tarifesinde iki temel kavram vardır. Bunlar gümrük ve tarifedir. Gümrük, bir ürünün sınırdan geçişinde uygulanan vergi ve harçlardır. Tarife ise, uluslararası ticarete konu olan tüm ürünleri kapsayan vergileri tanımlayan tablolarıda kapsayan geniş kapsamlı bir tanımdır. Gümrük vergileri, gümrük yükümlülüğünün oluştuğu tarihte uygulamadaki gümrük tarifesine göre hesaplanır.

GTİP:

Türk Gümrük Tarife Cetveli’ nde verilen on iki rakamlı kodun adı Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonudur.

Gümrük Beyannamesi:

İthalat, ihracat, transit ve antrepo rejimine tabi tutmak talep ettiğimiz malların detaylı açıklamaları bulunan belgedir. İçeriğinde;

Gönderici firma bilgileri, Alıcı firma bilgileri, İşlem yapılan gümrük idaresi, Yetkili Gümrük müşaviri detayı, Mal için Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu, Kap adeti ve türü, Ağırlık, Satışa esas tutulan prim, Eşya bedeli, Teslim şekli, Ticari tanım, Ödeme şekli, Banka, Nakliye türü, vergi tutarları gibi bilgiler bulunur.

GMP Belgesi: 

Sağlık Bakanlığı tarafından ilaç sanayicilerine sunulan ve proseslerde yeterli kalite işleminin sağlandığını gösteren "İyi İmalat Uygulamaları Belgesi"ni tanımlar.

İmalat Yeterlilik Belgesi: 

"Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre münhasıran otomotiv imalatçılarına Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın sunduğu ve prototiplerle alakalı teknik mevzuata uygunluğunu gösteren belgeyi ifade eder.

İthal Lisansı: 

Kotaya tabi tutulan veya tarife kontenjanı uygulaması başlatılan malların ithali için Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğü’nce verilen belgeyi ifade eder. 

İthalatta Gözetim: 

Yerli üreticinin korunması ve ithalattan oluşacak vergi kaçaklarının engellenmesi için, malın ithalatında üzerinden vergi hesaplanacak kıymetle ilgili, asgari birim fiyat belirlenmesi işlemidir. Gözetim uygulaması ilgili eşyanın kıymeti belirlenen birim fiyatın altında kaldığı zaman devreye girer.

Korunma Önlemi: 

Bir malın benzer veya doğrudan rakip mallar üreten yerli üretici firmalar üzerinde sınırı aşan  zarar veya tehdidi meydana getirecek miktar ve koşullarda ithalat yapılması nedeniyle, bu tehdidi yok etmek amacıyla, söz konusu zarar veya zarar tehdidiyle sınırlı korunma önlemi oluşturulabilmektedir. Bu amaçla, korunma önlemi bir malın ithalatında uygulanan gümrük vergilerinin arttırılması veya tonaj ve adet sınırlaması şeklinde uygulanabileceği gibi bunların birleşimi olarak da uygulanabilmektedir.

Kota: 

Uluslararası ticarette ithaline izin verilecek mal miktarının hükümet tarafından miktar veya parasal tutar olarak sınırlandırılmasıdır. Global kotalar ve gümrük tarife kotaları olarak çeşitlidir. Global kotalar, ithalat yapılacak ürün miktarını gösteren kotalardır. Gümrük tarifeleri kotaları ise, sınır ithalat adeti veya tonajına kadar verilen gümrük vergisi normalken, bu miktarın aşılması halinde tarifeler değişmektedir. Kotalarda genellikle hükümet tarafından bir üst sınır saptanır.

Sübvansiyon: 

Ülkelerin artan rekabet sonucu kendi üretici firmaları korumak amacıyla ürün üzerinde verdiği destektir. Aynı şekilde tüketicinin çok tüketilen ürünleri daha ucuza alması için üreticiye destek verebilir. Üretici ve tüketiciyi korumak amaçlıdır.

Standardizasyon: 

Belirli bir faaliyetten ekonomik ve sosyal menfaat oluşturmak için, bütün ilgili tarafların katkı ve işbirliği ile standartlar, teknik düzenlemeler ve uygunluk değerlendirmesi işlemlerini içerecek şekilde belirli kurallar koyma ve bu kuralları uygulama işlemini ifade eder.

Tarife Kontenjanı: 

Belirli bir dönem itibariyle gümrük vergisinde veya diğer mali yüklerde indirim yapılan ya da muafiyet sağlanan ithalatın miktar veya değerini ifade eder.

Teknik Düzenleme: 

Bir ürünün, ilgili idari hükümler de dahil olmak üzere, özellikleri, imalat ve proses yöntemleri, bunlarla ilgili akışlar, sembol, ambalajlama, işaretleme, etiketleme ve uygunluk karşılaştırma işlemlerini belirten ve uyulması zorunlu olan her türlü düzenlemeyi tanımlar.

Tip Onayı Belgesi: 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından münhasıran otomotiv imalatçılarına verilen ve prototip, aksam veya farklı teknik bir sistemi kapsayan tipin, ilgili mevzuata uygunluğunu gösteren belgeyi tanımlar.

TSE –EN –ISO 9000 Belgesi: 

Tüm imalar prosesinde belirli bir kalitenin sağlanması, garanti edilmesi ve sürdürülmesi için prosese uygulanan geçerli kalite yönetim sistemini belirleyen standartlara sahip olunduğunu gösteren belgeyi ifade eder.

Uygunluk Değerlendirmesi: 

Ürünün, ilgili teknik düzenlemeye uygunluğunun test edilmesi, muayene edilmesi veya belgelendirilmesi işlemlerini tanımlar.

Zorunlu Standart: 

İlgili Bakanlıkça zorunlu uygulamaya konulan Türk Standardını ifade eder.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Biz bu yazıyla size değer kattığımıza inanıyoruz. Yorum yaparak sizde bize değer katabilirsiniz.